Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van dansschool Bailaremos.

Artikel 2. Inschrijven

2.1 Met het akkoord van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode cursist van dansschool Bailaremos;

2.2 Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

2.3 Inschrijving kan alleen schriftelijk gedaan worden, door het volledig invullen van het inschrijfformulier;

2.4 Indien er wijzigingen optreden in uw persoonsgegevens dient u deze zo spoedig mogelijk door te geven zodat de administratie correct blijft;

2.5 Bailaremos mag de cursus annuleren, cursusdagen of –tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Voorbeelden van redenen zijn: te weinig cursisten of langdurige ziekte van de docent. In geval van annulering door de dansschool voor aanvang van de cursus wordt dit zo spoedig mogelijk aan u bekend gemaakt. Als annulering door dansschool Bailaremos tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal er eventuele terugbetaling plaatsvinden van de aantal nog niet gevolgde lessen;

2.6 Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en de algemene voorwaarden;

Artikel 3. Betaling

3.1 Voor elke cursus en activiteit is vooraf de hoogte van de kosten bekend;

3.2 De vermelde prijzen voor de cursussen en activiteiten zijn in euro’s;

3.3 Bailaremos bepaalt periodiek de hoogte van het lesgeld voor de cursussen en activiteiten. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;

3.4 U verplicht zich tot het betalen van het lesgeld. Betaling van het lesgeld vindt uiterlijk plaats voor aanvang van de eerste les (uitgezonderd proefles of eerste kennismaking).

3.5 Voor consumpties aan de bar, entreegelden voor dansavonden en/of deelname aan activiteiten moet apart betaald worden;

Artikel 4. Afmelding

4.1 Bij afmelding, om welke reden ook, bent u verplicht het volledige lesgeld, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen.

4.2 Er vindt in geen geval terugbetaling van het lesgeld plaats.

4.3 Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er langdurig geen lessen kunnen worden gevolg, dan kunt u die schriftelijk (per e-mail) doorgeven via info@bailaremos.nl, en kan er wellicht een passende oplossing worden gevonden.

4.4 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. U wordt hier via een mailbericht of telefonisch over ingelicht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Dansschool Bailaremos is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om dansschool Bailaremos en/of op de locatie waarop activiteiten van dansschool Bailaremos plaatsvinden;

6.2 U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;

6.3 Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;

6.4 Het bezoek aan dansschool Bailaremos is geheel op eigen risico. Dansschool Bailaremos is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten in de dansschool;

6.5 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u het personeel en de vrijwilligers van Bailaremos voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten;

6.6 Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Geldende huisregels

Er gelden bij dansschool Bailaremos huisregels, waaraan u zich te aller tijde dient te houden.

7.1 Algemeen

Dansschool Bailaremos heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;

Alle cursisten en bezoekers dienen zich gedurende zijn/haar aanwezigheid in de dansschool te houden aan de huisregels van dansschool Bailaremos. Tevens dienen zij de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel en/of de vrijwilligers op te volgen;

U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluidsoverlast te veroorzaken.

7.2 Toeschouwers

Tijdens de lessen mag u toeschouwers meenemen mits dit geen storend effect heeft op de les. Indien de toeschouwer een storend effect heeft, kan de docent bepalen dat de toeschouwer dansschool Bailaremos voor het einde van de les dient te verlaten.

7.3 Kleding, schoenen en hygiëne

U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen;

U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. Dansschool Bailaremos is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

U dient gebruik te maken van een stoel wanneer u gaat zitten. Het is verboden om op de tafels te gaan zitten;

U dient afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren. Dit geldt zowel voor binnen als buiten de dansschool;

Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medecursisten.

7.5 Consumpties 

Het is niet toegestaan zelf drank- en/of etenswaren naar de dansschool mee te nemen en/of te nuttigen.

Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Bij twijfel over de leeftijd is de barvrijwilliger verplicht u te vragen naar uw legitimatiebewijs. Indien u dit niet kunt tonen is het de barvrijwilliger verboden om alcohol aan u te schenken;

7.6 Roken

Roken binnen de dansschool is niet toegestaan;

Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan de dansschool een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en/of degene(n) de toegang te ontzeggen;

Rokers dienen hun sigaretten buiten te doven en in de daarvoor bestemde prullenbak te deponeren.

7.7 Gebruik foto en film

Bailaremos maakt tijdens Salsa/Bachata/ Merengue lessen en/of dansavonden regelmatig foto’s en video-opnames. Bailaremos behoudt zich het recht om deze te publiceren of onze website en op andere websites. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt u dit aangeven via info@bailaremos.nl

Artikel 8. Toepassing

8.1 Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden.

8.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dansschool Bailaremos is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

8.3 Dansschool Bailaremos is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

8.4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;